W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, pragniemy przedstawić informację, o tym na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, oraz jakie z tego tytułu przysługują Państwu prawa.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych w DecoPrint

1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Balakowska, właścicielka firmy DecoPrint z siedzibą w Bochni, ul. Dębcza 25A, kod pocztowy 32-700, NIP: 868-174-03-91 REGON:120966474
2. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowanie przez DecoPrint, a wynika z prowadzonej przez nas działalności związanej ze sprzedażą produktów i świadczenia usług oraz prowadzeniu działań marketingowych, mających na celu zaprezentowanie nowości w naszej ofercie, promocji, akcji wyprzedażowych. W tym celu bądą przez nas zbierane następujące dane:
- dane personalne klienta - imię i nazwisko/dane firmy
- adres klienta/adres firmy
- adres doręczenia - jeśli jest on inny niż adres dokumentowy
- numer NIP w przypadku gdy jest to firma
- numer telefonu
- adres mailowy
- w przypadku produktów personalizowanych, wykonywanych np ze zdjęcia klienta, pliki nadesłane do realizacji zamówienia będą przechowywane maksymalnie 30 dni, po czym będą trwale kasowane z naszej bazy.

3. Dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez DecoPrint danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z DecoPrint w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep.decoprint@gmail.com
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: DecoPrint Magdalena Balakowska, ul. Dębcza 25A, 32-700 Bochnia

5. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą i realizacji jego zamówienia. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, lub do chwili w której klient skorzysta z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8. Dane będą przekazywane wyłącznie przewoźnikom, którzy mają dostarczyć przesyłkę do klienta. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

9. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z DecoPrint zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.